Metodiky ke stažení

Zde naleznete několik užitečných souborů, které se věnují tématu dobrovolnictví, vzniku a řízení dobrovolnických programů a center a které posloužily už mnoha lidem před Vámi.

Za podpory či přímé spolupráce zaměstnanců HESTIA vzniklo více než 45 publikací zaměřených na dobrovolnictví. Některé z publikací si od nás můžete koupit (podívejte se do našeho ceníku), jiné stáhnout či půjčit v naší knihovně.

Seznam odkazů na zajímavá videa naleznete zde.

Metodiky, dokumentace a další materiály v elektronické podobě

Dokumentace dobrovolnických center

Velice užitečný materiál pro začínající dobrovolnická centra - obsahuje vzory smluv s dobrovolníky i dalšími institucemi. Formuláře v něm nejsou závazné vzory, ale lety zlepšované a prověřené dokumenty, jež jsou potřebné k vedení úplné evidence dobrovolnické činnosti v organizaci. Nyní je ke stažení verze aktualizovaná ke květnu 2018 s odkazy na nové povinnosti v oblasti GDPR.

PEČUJEME O PAMÁTKY Příklady dobré praxe. Sborník příspěvků na semináři konaném v červnu 2017 v Kroměříži představuje významný podíl neziskových a dobrovolnických organizací v péči o památky. 

 ANALÝZA DOBROVOLNICTVÍ A ZAPOJENÍ OSOB 50+ DO DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT V ČR

Publikace též shrnuje zkušenosti práce s dobrovolníky 50+ a ve svém závěru poukazuje na význam zapojení osob 50+ do dobrovolnických aktivit coby na jednu z cest, jak starší osoby aktivně zapojit do občanského a společenského života.Je to velice zajímavý text a HESTIA je v něm častokrát zmiňována jako zdroj informací a zkušeností.

Sborník příspěvků z konference Dobrovolnictví a mezigenerační vztahy, Kroměříž, 2016

Zaujal Vás některý z příspěvků konference Dobrovolnictví a mezigenerační vztahy, která se konala 15. 11. v Kroměříži, a nestačili jste si udělat poznámky? Nebyli jste na konferenci a rádi byste se dozvěděli, o čem tam kolegové debatovali? Pak jistě uvítáte elektronický sborník všech příspěvků, který je ke stažení  zde

Rukověť dobrovolníka pečujícího o seniora

Autorka Rukověti dobrovolníka Mgr. Luisa Benedíková vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Po letech prožitých s velkou pěstounskou rodinou, kterou s manželem založili, se vrátila k práci s mentálně postiženými. V posledních deseti letech se věnuje i dobrovolnické činnosti u osamělých seniorů. Působí jako psycholog v občanském sdružení Senior servis v Ostravě, vede přijímací pohovory se zájemci o dobrovolnictví a poskytuje dobrovolníkům průběžně poradenství pro různé situace, se kterými se během své činnosti potkávají. Zobecněné závěry z této poradenské činnosti pak přednášela pravidelně na setkáních dobrovolníků. Tato příručka je čtivou a podnětnou esencí z jejích přednášek.

Ing. Jiří Krupička, předseda Senior servis, o.s.

Metodika SPV TRASS
Součástí projektu „Podpora transformace sociálních služeb“ byla aktivita3.3 Zajištění další podpory pracovníků. Pod tímto názvem se skrývalo několik forem supervize poskytované zařízením, zřizovatelům těchto zařízení i týmu MPSV.
Supervizi v průběhu projektu garantovalo a koordinovala HESTIA jako subdodavatel této aktivity pod vedením Národního centra, ve spolupráci s týmem 40 externích supervizorů. Výstupem této aktivty je Metodika supervize v sociálních službách v podmínkách projektu Podpory transformace sociálních služeb v letech 2011 - 2013.

Soběslav sborník 2012
Konference o dobrovolnictví byla dlouhá léta doménou krásného historického města Kroměříže. Když jsme přemýšleli o tom, jestli jsme schopni udržet vysoko nastavenou laťku i v Soběslavi v roce 2012, hledali jsme naše silné stránky, které by nás v tom podpořily. Protože naše město není nijak veliké ani neoplývá výraznými historickými, ani přírodními zajímavostmi, řekli jsme si, že nejdůležitější bude ochota lidí si navzájem pomáhat a podnikat věci společně. A jsme moc rádi, že máme Soběslavi plno lidí, kteří nám tuto myšlenku potvrdili svým osobním nasazením. Děkujeme a těšíme se na další ročníky. Vaše Rolnička
Text je z roku 2012.

Dobrovolně přes hranice
Praktická metodika zaměřená na přesharniční dobrovolnictví je jedním z výstupů projektu Dobrovolnictví pro všechny.

Publikace vydaná k ukončení projektu To encourage volunteering among V4 countries - Společně s vybranými neziskovými organizacemi z Polska, Slovenska a Maďarska, které se věnují dobrovolnictví, byla i HESTIA součástí mezinárodního projektu "To encourage volunteering among V4 countries". Cílem projektu bylo podpořit dobrovolnictví mezi zeměmi Visegrádské skupiny. Výstupem tohoto projektu je podrobná online publikace, která shrunuje všechny dosažené výsledky.

Metodika - Celoživotního vzdělávání pracovníků vsociálních službách
Metodika celoživotního vzdělávání v sociálních službách si klade za cíl nabídnout nástroje, které na několika úrovních – počínaje pracovníky v přímé péči a konče zástupci vedení – umožní sestavit vzdělávací plány nutné pro udržení a zvýšení kvality péče a zároveň potřebné pro zaměstnance z hlediska jejich profesního rozvoje i udržení motivace k setrvání v pomáhající profesi bez příznaků vyhoření.  Soubor obsahující metodiku i se všemi přílohami ke stažení zde.

Manuál programu Pět P v České republice
Přehledným způsobem shrnutá činnost koordinátorů a supervizorů mentoringového programu (jeden dobrovolník - jeden klient) od náboru dobrovolníků až po dohledu nad dvojicí a vedení dokumentace pomůže zorientovat se v této problematice na příkladu úspěšného programu Pět P. Materiál je přístupný těm, kteří se s podobnou činností teprve seznamují, může být i cenným pomocníkem pro zkušené koordinátory dobrovolníků. Text je z roku 2013.

Materiál ke školení dobrovolníků Dobrovolnické centrum ADRA
Text představuje dobrovolnická centra ADRA, popisuje podmínky dobrovolnických programů v sociálních a zdravotnických organizacích i v domácnosti klienta, uvádí práva a povinnosti dobrovolníků. Podrobně se věnuje specifice dobrovolnictví pro seniory, děti a klienty s mentálním postižením, či na vozíčku. Text je z roku 2007.

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách
Metodika vznikla v roce 2012 v rámci projektu "Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II". Kromě podrobného popisu přípravy a řízení dobrovolnictví v zařízení sociálních služeb obsahuje tři varianty modelů dobrovolnictví a dále několik příkladů dobré praxe z různých typů sociálních a sociálně zdravotních služeb, které prezentují řadu činností, které dobrovolníci mohou vykonávat ve prospěch uživatelů těchto služeb.Text je z roku 2012.

Dobrovolnická centra v ČR – Metodika založení dobrovolnického centra
Práce se zabývá managementem dobrovolnictví a dobrovolnickými centry v České republice. Zabývá se definicí dobrovolníka, dobrovolnictví a jeho historií ve světě i v ČR. Dále je věnována dobrovolnickým centrům, jejich poslání a programům a spolupráci mezi partnery v dobrovolnickém sektoru. Další část se týká kroků důležitých pro založení dobrovolnického centra. Informace mohou přispět k rozvoji profesionalizovaného dobrovolnictví v ČR. Text je z roku 2006.

Metodika dobrovolnictví nezaměstnaných z hlediska projektů JobRotation
Metodika programu, který má za úkol pomocí dobrovolnické činnosti pomoci nezaměstnaným. Materiál se věnuje podrobně všem fázím projektu včetně přípravy, správného výběru organizací pro uplatnění dobrovolníků a hodnocení úspěšnosti. Obsahje také kapitolu o právních aspektech včetně vzorů smluv a dalších dokumentů. Text je z roku 2005.

Posílení kapacity vzdělávání nestátních neziskových organizací
Záznam textů stejnojmenného kurzu pro vedoucí pracovníky NNO. Podstatnou částí je komentář Zákona o dobrovolnické službě včetně jeho plného znění a překlad příručky Davida Halleyho Spolupráce komerčního a neziskového sektoru. Text je z roku 2004.
 
Potřeby pečujících - dobrovolní osobní asistenti
Část z učebního materiálu "Vzdělávací modul pro pracovníky v oblasti socialní péče" je užitečnou příručkou pro dobrovolné asistenty a jejich koordinátory. Připravuje je na možná úskalí této specifické činnosti, na možné negativní reakce klientů, pojednává o hranicích, které je potřeba z obou stran zachovávat, radí jak řešit konflikty s klientem, atd. Text z roku 2003.

Potřeby pečujících - psychohygiena a supervize
Další část z učebního materiálu "Vzdělávací modul pro pracovníky v oblasti socialní péče" podává přehled o užívaných supervizních metodách a připomíná jejich potřebnost pro pracovníky ve službách sociálí péče. Text je z roku 2003.

Projekt dobrovolnického centra
Tato studentská práce je dobře napsaným projektem, který nezůstal jen na papíře. Popisuje přehledně celý projektový cyklus vytvoření dobrovolnického centra: cíle, odůvodnění potřeb projektu, podrobný popis aktivit, metodiku, udržitelnost projektu a některé další aspekty. Text je z roku 2003.

Dobrovolníci v nemocnicích - metodický manuál pro zdravotnická a sociální zařízení
Publikace mapuje průběh projektu ve zdravotnických zařízeních, uvádí modelové situace a metodické průvodce pro zájemce o implementaci projektu do nemocničního či sociálního zařízení. Text je z roku 2003

Dokumentace programu Dobrovolnictví nezaměstnaných a jeho průběh v ČR
Úspěšný program má za sebou již třetí rok existence. Jak se vyvíjel a jaké jsou jeho výsledky se dozvíte v přehlednám materiálu, který vznikl jako výtah z absolventské práce Kamily Slezákové. Informativní část je doplněna o metodiku programu, jeho vyhodnocení a vzory smluv a formulářů používaných v programu. Text je z roku 2003

Burn out syndrom vyhoření
Brožurka může pomoci prevenci stresu a rozvoji syndromu burn-out, a to jak u profesionálů tak u dobrovolníků v pomáhajících profesích. Mottem autorů je: Důvěřujte sami sobě, zůstaňte sami sebou - nechceme vám pomoci vytvořit si nový iracionální vzorec, který by mohl znít třeba takto:
"Jedině dobrý psycholog (psychiatr, poradce, učitel, supervizor) mi může pomoci v mém trápení…" Text je z roku 2003.

Dobrovolnictví středoškoláků
Manuál jednoduchou a přehlednou formou informuje o zkušenostech s dobrovolnictvím středoškoláků z hlediska pedagogických pracovníků, neopomíjí ani příležitosti, které dobrovolná činnost mládeži nabízí. Manuál je výstupem z projektu Gabriel Nadace rozvoje občanské společnosti. Text je z rozku 2003.

Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace
Text, který vám pomůže orientovat se v problematice dobrovolnictví a v současném vývoji tohoto fenoménu u nás, vznikl jako výstup projektu programu Phare 2000 „Zvýšení profesionality NNO v oblasti dobrovolnictví“. Text je z roku 2003.

Lesy a dobrovolnictví
Brožura vznikla ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem a Hnutím Brontosaurus. Text je z roku 2011.

Dobrovolníci pro kulturu
Česká kancelář programu Culture vydává publikaci DOBROVOLNÍCI PRO KULTURU: Dobrovolnická činnost v kulturních organizacích, která při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 představuje tento fenomén a jeho možnosti zapojení do činnosti kulturních institucí. Jedná se o první publikaci svého druhu v oblasti kultury v České republice, ačkoli trend dobrovolnictví zejména v západních zemích, USA a Kanadě již dlouhou dobu představuje nepostradatelnou součást činnosti mnoha významných kulturních organizací. Podrobnější informace o publikaci naleznetezde.Text je z roku 2011.

Dobrovolníci v krizových situacích
Příručka vznikla jako výstup projektu ,,Dobrovolná kolegiální psychologická podpora" v dobrovolnickém centru Ústí nad Labem. Text je určen všem, kterým budou dobrovolníci nabízet svou pomoc a všem, kteří budou tuto pomoc organizovat: organizacím, zástupcům institucí, starostům obcí, pověřeným osobám a dalším.

Dobrovolnictví pro všechny
Sborník příběhů o dobrovlnictví pro komunitu. Vydáno v rámci projektu FLAG SHIP ČR. 11 příběhů z různých organizací a různých koutů České republiky. Text je z roku 2012.

Pavol Frič a Martin Vávra: Tři tváře komunitního dobrovolnictví
Neformální pomoc, organizovaná práce a virtuální aktivismus. Praha: AGNES, HESTIA, 2012. Kniha vznikla v rámci projektu Flagship, dobrovolnictví pro všechny. Text je z roku 2012. Recenze Prof.PhDr RNDr Helena Haškovcová CSc.  Recenze Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Metodika dobrovolnictví v obci - jak na to?
Dobrovolnictví – cesta ke spolupráci obce s občany a organizacemi a inspirace pro získání zaměstnání
Metodika nabízí možnosti zapojení dobrovolníků do života společnosti, a to formou komunitního dobrovolnictví jako prostředku vytváření místních i regionálních sociálních sítí.
Tošner, J. a kol.: Metodika dobrovolnictví v obci – jak na to?, HESTIA, AGNES, Praha 2014

Memorandum Evropský rok aktivního stárnutí 2012

Definitivní text memoranda, pro které jsme vytvořili kapitolku o dobrovolnictví seniorů a které bylo přijato na zahajovací konferenci Evropského roku aktivního stárnutí 2012. Text je z roku 2012.

Závěrečnou zprávu MŠMT o ERD 2011
Zpráva, která zhrnuje celý loňský rok z pohledu ERD. Co všechno se událo. Text je z roku 2012.

Dobrovolnictví v ČR před ř. 1989: diskurzy, definice, aktualizace
Recenzovaný článek od Terezy Pospíšilové, který vznikl v souvislosti s česko-norským projektem The Patterns and Values of Volunteering, výzkumem a posléze knihou Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století, která zhrnuje výsledky výzkumu. Text je z roku 2011.

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory; Příklady dobré praxe
Publikace přestavuje dobrovolnictví v 15 Domovech pro seniory Středních Čech v jeho možných variantách a formách, včetně výpovědí dobrovolníků, fotografií i nezávislého hodnocení programů. Věnuje se i podmínkám, na které je třeba dbát, aby dobrovolníci do zařízení přišli, zapojili se do jeho aktivit a v domově se cítili dobře. Text je z roku 2008.

Obdivuhodní senioři
Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem představuje průvodce projektem podpořeným z programu Phare 2002. Projekt přispěl ke změně postojů společnosti k seniorům, zlepšil přístup seniorů k informacím a vzdělávání. V rámci projektu byly připraveny podmínky pro vznik Rad a spolků seniorů, rozvoj smysluplných navazujících projektů, komunitních plánů péče a služeb pro seniory. Text je z roku 2006.

Zkušenosti z prvního roku projektu; Získávání dobrovolníků pro práci se seniory; v DD Chlumec nad Cidlinou
Příspěvek Daniely Luskové z Chlumce nad Cidlinou popisuje způsob, jak je možné na menším městě získat dobrovolníky pro práci v Domově důchodců, jaké činnosti mohou vykonávat a jak se jim za to Domov odvděčí. Text je z roku 2004.

Zvířata v domovech nejen pro seniory
Čtivá příručka je překladem rakouského materiálu o návštěvních programech a držení a chování zvířat v zařízení pro seniory. Obsahuje nejen podrobný popis, jak připravit program v zařízení, ale i lékařské zkušenosti dokladující pozitivní vliv psů a dalších zvířat navštěvujících starší a chronické pacienty a klienty lůžkových zařízení. Text je z roku 2004.

Volunteering infrastructure in Europe
Zpráva o stavu dobrovolnictví v Evropě, kterou sestavilo a o knižní podobu se zasloužilo CEV. Text je z roku 2012.

Souhrnný text o dobrovolnictví v ČR
Zpráva o současném stavu dobrovolnictví v České republice - v angličtině. Text je z roku 2012.