Naše projekty

Díky svým mnohaletým zkušenostem s dobrovolnictvím se pravidelně zapojujeme do různých projektů, které slouží podpoře dobrovolnictví v České republice. V současné době jsme zapojeni do těchto projektů:


PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

V současné době jsme zapojeni do těchto projektů:

HESTIA je partnerem projektu „Dobrovolnictví ve veřejné správě“ jehož realizátorem je Fond dalšího vzdělávání MPSV.

Projekt probíhá v letech 2017 - 2019, je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Více o projektu na http://www.fdv.cz/dobrovolnictvi

 

Koalice dobrovolnických iniciativ

Koalice dobrovolnických iniciativ je volným sdružením organizací, které se dlouhodobě věnují práci s dobrovolníky a realizují různé dobrovolnické projekty a programy. Účelem vytovření Koalice je společná reprezentace dobrovolnictví.
Organizace sdružené v Koalici jsou zapojené do Programu rozvoje dobrovolnictví, jehož cílem je, aby se dobrovolnictví stalo integrální složkou činnosti celé organizace. Základní součástí Programu rozvoje dobrovolnictví je zapojení dobrovolníků do veřejně prospěšných činností, včetně jejich výběru, výcviku a supervize, dále včetně výcviku a supervize koordinátorů dobrovolníků a supervize organizace.

HESTIA je jedním ze členů Koalice a zároveň organizací, jež navenek reprezentuje celou Koalici a její činnosti.

Aktuální seznam členů Koalice najdete zde.


REALIZOVANÉ PROJEKTY

V minulých letech jsme byli zapojeni do těchto projektů:

 • 2015-2017: Jsme realizovali program Ty a já - dobrovolnický mentoringový program jeden na jednoho pro děti z náhradní rodinné péče. Na vývoji projektu jsme spolupracovali s odborníky na náhradní rodinnou
  péči – organizací Rozum a cit, z.s. a se Střediskem náhradní rodinné péče, z.s. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Ukončit jsme jej museli kvůli dlouhodobě nedostatečné finanční podpoře.
 • 2014-2015: Na podzim roku 2014 jsme se s projektem „Restart portálu Dobrovolník.cz“ dostali do Laboratoře Nadace Vodafone – akceleračního programu Nadace Vodafone ČR určeného pro inovativní sociální projekty. Díky skvělému vedení odborníků z Nadace Vodafone se nám podařilo navrhnout konkrétní změny, které by měly portál zlepšit a zjednodušit.
 • 2014-2015: Projekt „Finanční stabilita - klíč k její dlouhodobé udržitelnosti“ Asociace veřejně prospěšných organizací ČR byl zaměřen na posílení stability a rozvoje pěti pražských členských organizací AVPO ČR s cílem podpořit jejich finanční soběstačnost, aby svým klientům mohly dlouhodobě usnadňovat vstup na pracovní trh. V rámci projektu byly v zapojených NNO vytvořeny a implementovány individuální plány rozvoje v oblasti fundraisingu. 
 • 2013-2014: V projektu „K2“ (který navazoval na předchozí projekt Klíče pro život) jsme se podíleli na zpracování profesních kompetenčních profilů koordinátor dobrovolníků, mentor a supervizor dobrovolníků.
 • 2012-2014: Dobrovolnictví a veřejná služba v obci Projekt si kladl za cíl podporu spolupráce občanů s veřejnou správou pomocí dobrovolných podpůrných pracovních skupin v obci/regionu/kraji. Byl zaměřen zejména na komunitní dobrovolnictví jako nástroj sociální integrace a uplatnění občanů na trhu práce prostřednictvím partnerství občanské, veřejné a komerční sféry na místní i regionální úrovni. Z výsledků projektu byla zpracována nezávislá případová studie, která hodnotí přínos dobrovolnictví k rozvoji obce, komunity i jednotlivce. Metodika „Dobrovolnictví v obci – jak na to?“ nabízí možnosti zapojení dobrovolníků do života společnosti formou komunitního dobrovolnictví jako prostředku vytváření místních i regionálních sociálních sítí. Osvětový film představuje formy spolupráce občanů a dobrovolnických programů se zástupci měst a řady dalších organizací.
 • 2011-2013: Stali jsme se partnery „Národního centra podpory transformace sociálních služeb“ v projektu zaměřeném na transformaci sociálních služeb, ve kterém jsme byli garanty supervizí ve 32 transformujících se zařízení sociálních služeb a koordinátory týmu cca 40 supervizorů.
 • 2010-2012: Dalším ze systémových projektů byl „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“, zaměřený na volnočasové a zájmové aktivity dětí a mládeže v ČR. V tomto projektu jsme se stali partnery Národního institutu dětí mládeže v průřezovém tématu „Výchova k dobrovolnictví“.
 • 2009: Rozsáhlý kvantitativní výzkum dobrovolnictví podpořený z Norských fondů, jehož výstupem byla kniha P. Friče, T. Pospíšilové a kolektivu „Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století“.
 • 2007-2008: V oblasti vzdělávání jsme se zapojili do projektu „Celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách“.
 • 2006-2008: V oblasti vzdělávání jsme se angažovali i jako garanti výběrového řízení  systémového projektu „Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb“. V dalších letech jsme realizovali supervizi inspektorů.
 • 2003–2004: Podíleli jsme se na projektu „Job Rotation“ z výzvy EQUAL, jehož výstupem byla „Metodika dobrovolnictví nezaměstnaných“.
 • 2002: S partnery jsme realizovali projekt „Dobrovolnictví nezaměstnaných
 • 2002: Účastnili jsme se projektu „Zvyšování efektivity dobrovolnictví jako nástroj zlepšování kvality péče a důstojnosti života seniorů“.
 • 2000: Účastnili jsme se celostátních systémových projektů, jako byl projekt NROS – PHARE 2000 „Zvýšení profesionality NNO v oblasti dobrovolnictví