Dárcovský program ETELA podporuje lidi se znevýhodněním

Program finančně podporuje mladé lidi do 18 let s tělesným, mentálním, či sociálním znevýhodněním pokrýváním jejich nákladů na pomůcky nebo speciální péči.

Administrujeme dárcovský program společnosti ETELA, o.p.s. , která se rozhodla podpořit děti a mladé lidi s tělesným, mentálním, či sociálním znevýhodněním.

O.p.s. ETELA vyhlašuje mimořádné kolo grantové výzvy. Zažádat o finanční podporu mohou mladí lidé, kteří navštěvují školské zařízení. Jejich handicap (zdravotní i sociální) jim brání plnohodnotně se rozvíjet a zapojit se do světa většinové populace.

Cílem dárcovského programu je zvýšit jejich kvalitu života a pomoci jim zapojit se do aktivit, které jsou jim vzhledem k jejich hendikepu obtížně dostupné.

Podporu je možno získat na příklad na:
•    náklady spojené s osobní asistencí
•    pořízení pomůcek (např. školních, kompenzačních, apod.)
•    úhrada léčebných výloh,
•    podpora vzdělávání (kurzy, stipendia, školné, doprava do školy, volnočasové aktivity)

Komise zpravidla nepodporuje:
•    lázeňské a rehabilitační pobyty
•    nelze poskytovat příspěvky zpětně (tady na zboží či služby, které žadatel již uhradil/zakoupil/absolvoval)
•    mobily, televize, tablet, počítače jiná elektronika


Podmínky získání podpory:
•    věk příjemce: 3 roky – po dobu soustavné přípravy ve školském zařízení
•    podmínkou je docházka do školského zařízení (např. mateřská škola, základní škola, střední škola apod.),
•    pomůcka či služba, resp. její část, není hrazena ze zdravotního pojištění, či z jiných nárokových zdrojů,

Můžete přiložit dokumenty či fotografie ilustrující vaši žádost.

Datum uzávěrky:
•    15. 11. 2018

Formulář žádosti je zde.

V případě zdravotního hendikepu můžete přiložit doporučení nebo zprávu lékaře, případně kopii průkazky ZTP.
V případě žádosti o podporu vzdělávání přiložte prosím doporučení např. třídního učitele, školního psychologa, pedagogicko-psychologické poradny apod.


Kontaktní osoba:
•    Michaela Jandová, e-mail: michaela.jandova@hest.cz

HESTIA-Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1

Na obálku prosím viditelně napište "DÁRCOVSKÝ PROGRAM ETELA".