Informace o zpracování osobních údajů

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., IČ: 677 79 751, se sídlem Štefánikova 216/21, Praha 5 (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).
Zpracování osobních údajů

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

    • poskytování služeb klientům a zapojení dobrovolníků do těchto služeb,
    • zprostředkování pojištění dobrovolníků,
    • pořádání vzdělávacích, rozvojových a osvětových akcí pro subjekty, které se zabývají dobrovolnictvím,
    • fundraising a PR,
    • personalistická a účetní agenda,
    • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů


V kategorii osobní údaje běžné zpracováváme převážně tyto údaje: jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefon a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce www.hest.cz nebo Dobrovolník.cz IP adresa, soubory cookies a device identifikátor zařízení pro odběratele e-mailových zpravodajů. Pro zpracování běžných osobních údajů využíváme tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. V rámci zpracování běžných osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě (např. zpracování mzdových a personálních agend nebo zajištění pojištění dobrovolníků). Ve všech případech, kdy předáváme osobní údaje jiné osobě, dbá organizace o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

V kategorii osobní údaje citlivé zpracováváme a spravujeme tyto údaje: anamnéza klienta, psychologický profil dobrovolníka. Údaje získáváme a spravujeme pouze na základě výslovného souhlasu subjektu údajů a pouze v rozsahu, který je nezbytně nutný pro poskytnutí služeb klientovi nebo funkčního zapojení dobrovolníka do poskytované služby. Během správy těchto údajů dbáme maximální možné a nám dostupné ochrany.

Jako správce prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná a nám dostupná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Přijali jsme technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění smluvního vztahu a případného pozdějšího uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu) nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

Práva subjektu údajů

Máme-li ve správě vaše údaje, tak jste se stal/a „subjektem údajů“. Aby byla zajištěna vaše možnost rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování vašich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se na nás.
Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda a v jakém rozsahu správce zpracovává vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů anebo vznést námitku proti zpracování. Můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních dat. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše organizace v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Protože dbáme na ochranu osobních údajů, určili jsme v HESTIA koordinátora GDPR, který je připraven reagovat na vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na vaší straně.
Koordinátora můžete kontaktovat na telefonu 257 328 901, na e-mailu info@hest.cz nebo na adrese sídla naší organizace.