Poděkování z minulých let

Planetáriu Praha za nabídku zlevněného vstupného pro děti a dobrovolníky programu Pět P.

Za velkorysou možnost bezplatného využívaní bowlingových drah pro děti a dobrovolníky našich programů panu Tomášovi Pecháčkovi, majiteli Bowling Celnice.

Bobové dráze Prosek za poskytnutí zlevněného jízdného pro děti a dobrovolníky programu Pět P.

Šárce Jarošové za velkorysovou dobrovolnickou odbornou pomoc se systémem evidence v našich programech.

Honzovi Humplovi a Katce Albrechtové za ochotné vyjednání finanční podpory pro program Pět P.

ZŠ Na Smetance a konkrétně paní ředitelce Haně Vítové za bezplatné laskavé poskytnutí prostor pro Vánoční akci Pět P. Za poskytnutí materiálu na výrobu svíček děkujeme dobrovolníkům Jahelkovým. Dobrovolnicím Petře Myslíkové a Anežce Botlíkové děkujeme za nápad a realizaci vyrábění s dětmi. Dobrovolnici Aničce Dzurejové děkujeme za domácí džus a všem pekařům za vánoční cukroví.

Národnímu technickému muzeu za laskavé poskytnutí volných vstupenek do svých expozic pro děti a dobrovolníky programu Pět P.

Muzeu Karla Zemana za velkorysé poskytnutí volných vstupenek pro děti a dobrovolníky programu Pět P.

Dobrovolnici Aleně Kuklové za opětovné napečení výborných domácích sušenek pro děti, dobrovolníky i koordinátory našich programů.

Centru dohody a konkrétně dobrovolnici Míše Menclové za bezplatné poskytnutí krásných prostor na seminář pro dobrovolníky.

Studentské platformě osobního rozvoje Rise and Shine za poskytnutí finančního daru v hodnotě 3000Kč.

Pavlu Jahelkovi za opět skvělou organizaci již tradiční a oblíbené NejDrakiády.

Dobrovolnici Sašce Zvárikové za prezentaci programu Pět P na gymnáziu PORG.

Martině Skřivanové za dobrovolnické zhotovení krásného originálního návrhu potisku triček a tašek programu Pět P. Firmě AWAC, spol. s.r.o. moc děkujeme za finanční podporu výroby tohoto textilu.

Týmu zaměstnanců poradenské společnosti E Y (dřívě Ernst & Young) za přípravu a realizaci zábavné hry pro děti na letním táboře 2016 a za zajištění odměn. Za podporu naší činnosti děkujeme dobrovolnici Petře Jahelkové.

Kláře Doležalové za finanční podporu umožňující několika dětem účast na letním táboře 2016 a zajišťující jim potřebné vybavení.

Firmě AWAC, spol. s.r.o. za finanční podporu letního tábora 2016.

Aleně Vallové, Petře Jahelkové, Barboře Fořtové a Janu Humplovi za poskytnutí odměn pro děti na letním táboře 2016 a pomoc s jeho přípravou. Martině Skřivanové moc děkujeme za krásný a originální táborový diplom. Za skvělé táborové fotografie děkujeme Janě Rudyšové. Všem vedoucím děkujeme za jejich skvělou a svědomitou přípravu a práci! 

Lence Smejkalové a jejímu týmu za zodpovědnou přípravu a organizaci opět výtečné akce Evžen 2016! Za dokonalé dorty děkujeme Míše Konopáskové z Mis Ha dorty. Panu Nejmanovi, vedoucímu střediska Ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy, děkujeme za bezplatné zapůjčení prostor s ohništěm v ZOO ve Velké Chuchli a panu Sechovskému za zapůjčení prostor DTJ Velká Chuchle za sníženou cenu. Za sladké odměny děkujeme Báře Fořtové.Bowling Celnice za poskytnutí slevy na hru při jednorázové akci pro děti a dobrovolníky našich dobrovolnických mentoringových programů.

Za dlouholetou podporu ve formě ročního polovičního vstupného pro děti a dobrovolníky programu SK MOTORLET.

Panu Šťastnému, majiteli firmy Zelenina do restaurací, za zdravou ovocnou svačinku pro děti a dobrovolníky na akci Mikulášská koulovaná v prosinci 2015.

Manželům Matouškovým ze Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí za bezplatné zapůjčení prostor pro konání Mikulášské koulované - předvánoční akce pro děti a dobrovolníky programů Pět P, KOMPAS a 3G

Stanici přírodovědců a DDM Praha za laskavé poskytnutí prostor pro promítání videa z tábora.

Firmě AWAC, spol. s r.o. za štědrou finanční podporu víkendového pobytu na farmě pro děti a dobrovolníky.

Statku u zvířátek, konkrétně majitelce Štěpánce Matějkové za možnost víkendového probytu dětí a dobrovolníků na jejím statku.

Paní Petře Kováčové a firmě Advent International za spoustu užitečného vybavení kanceláře a klubovny a odměn pro děti programu Pět P.

Dobrovolnici Janě Rudyšové za veškeré krásné fotografování na akcích a letním táboře Pět P.

Týmu zaměstnanců firmy Edwards Lifesciences za kreativní podporu letního tábora Pět P.

Martině Skřivanové za jako vždy překrásné diplomy pro účastníky letního tábora Pět P.

Všem skvělým dobrovolníků, kteří věnovali velký čas svých prázdnin, aby mohl letní tábor pro děti Pět P 2015 v pořádku a radosti proběhnout. Speciálně děkujeme všem, co pomohli nad rámec povinností (nákupem, odvozem materiálu, zajištěním či výrobou rekvizit na celotáborovou hru a dalším způsobem). Také děkujeme všem, co pomohli s přípravou tábora nebo přijeli dobrovolníky a děti podpořit alespoň na část pobytu.

Týmu zaměstnanců iQLANDIA Liberec, za to že se o nás pěkně celý den starali a mohli jsme tak s dětmi a dobrovolníky strávit báječný a užitečný den.

Všem našim ochotným dobrovolníkům, kteří zajistili odměny pro děti na letní tábor.

Nikole Veselské a Matějovi Semerákovi za výpomoc při Veletrhu sociálních služeb Prahy 1.

Panu Šťastnému, majiteli firmy Zelenina do restaurací, za zdravou svačinku pro děti a dobrovolníky na akci Evžen 2015.

Za opět krásné perníkové medaile na akci Evžen 2015 Elišce Hlaváčkové a perníkárně v Počepicích.

Za sladké odměny na akci Evžen 2015 dobrovolnici Báře Fořtové.

ZŠ Na Smetance za bezplatné poskytnutí prostor na slavnostní zakončení akce Evžen 2015 a za velice vstřícnou spolupráci.

Dobrovolnicím Lence Smejkalové, Sašce Zvárikové a jejich týmu za zodpovědnou přípravu a organizaci opět výtečné akce Evžen 2015!

Blance Vodičkové, dobrovolnici programu 3G-tři generace, za štědrý dar, díky kterému jsme mohli uspořádat společnou akci Blančiny Budky a sestavit 20 nových ptačích budek.

DDM Praha a konkrétně Stanici přírodovědců za pomoc s pořádáním akce Blančiny Budky, zapůjčení prostor a komentovanou prohlídku areálu.

Václavovi Klapetkovi, Budka jako dárek, za slevu při nákupu stavebnic budek na akci Blančiny Budky.

Za materiál na výrobu buttonů firmě SEMPER Corporation s.r.o.

Paní Jitce Matouškové ze Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalajského údolí za bezplatné zapůjčení prostor pro konání Barborkovské předvánoční akce pro děti programu.

Emmě Smetana za možnost účasti a podpory z výtěžku na Dobročinném bazaru Emmy Smetana. A za pomoc s přípravou bazaru ochotným dobrovolnicím.

Lucce Šmejkalové za darované výborné čaje na dlouhé večerní supervize!

Vladimíře Nollové a Šárce Jakubcové za velice atraktivní vybavení na tábor. Co je to, ale neprozradíme! ;)

Aleně Vallové za štedré materiální dary Pětipéčku na odměny pro děti a vybavení klubovny!

Za poskytnutí prostor pro benefiční výstavu dětských kreseb "Jsme splu rádi" kavárně UMPRUM, za vystoupení na vernisáži výstavy účinkujícím Veronice Bellové, Emmě Smetana a Kláře Doležalové a za vytvoření a věnování výtvarných děl dětem a dobrovolníkům mentoringových programů. Za pomoc s organizací děkujeme všem zapojeným dobrovolníkům.

Za úžasnou organizaci drakiády dobrovolníkovi Pavlu Jahelkovi a všem drakiádníkům za účast!

Kláře Doležalové za věnování honoráře a umožnění účasti dětem na křtu desky Karla Gotta.

DDM Praha a konkrétně Stanici přírodovědců za bezplatné poskytnutí prostor na promítání videa z letního tábora.

Dobrovolníkům účastnících se letního tábora za velké nasazení v předtáborové přípravě i během samotného pobytu.

Studentům Přírodovědecké fakulty UK za zajištění atraktivního programu s chemickými pokusy pro účastníky letního tábora a Jiřímu Valachovi za skvělý nápad a organizaci akce.

Lanovému centru Dymník za poskytnutí skvělé ceny vstupného pro naše děti a dobrovolníky během letního tábora.

Firmě NESTLÉ Česko s.r.o. a dobrovolníkovi Ivovi Dostálovi za věcné ceny pro děti na letní tábor.

Za zajištění ochutnávky zdravé výživy Monice Domincové a společnosti Vitall.

Partě mladých dobrovolníků podpořených z projektu Think Big za uspořádání a organizaci víkendové akce pro dobrovolníky mentoringových programů, sportovní víkendovky a dalších akcí pro děti a dobrovolníky.

Za organizaci skvělé akce pro dobrovolníky Petrovi Špičkovi a Dáše Bacíkové.

Za pomoc s hledáním finančních prostředků na provoz programu Pět P a za finanční podporu vybraných dětí programu Kláře Doležalové.

Za velkorysé poskytnutí prostor na akci Evžen DDM Praha, Klubu Klamovka. Za celou skvělou organizaci akce Lence Smejkalové a jejímu týmu. 

Dobrovolníkovi Vladimírovi Kučerovi a dalším členům kvarteta FOK za nádherné smyčcové vystoupení na předávání dobrovolnických cen Křesadlo 2013.

Za velkou pomoc při malování klubovny všem, kteří se jakkoli podíleli. Za velké nasazení zejména: Mírovi Kučerovi, Sašce Zvarikové, Jiřímu Kočiščákovi, Janě Rudyšové, Petru Špičkovi a dobrovolníkům z T-Mobile.