Legislativa dobrovolnictví - výňatky ze zákona o dobrovolné službě

Zákon o dobrovolné službě upravuje statut dobrovolníka v České republice. Informace o dobrovolné službě, o akreditaci a pro akreditované.

V roce 2013, jako důležitá součást postupně se rozvíjejícího managementu dobrovolnictví, vstoupil v platnost Zákon č. 198/2002 Sb., O dobrovolnické službě, který je prvním právním předpisem upravujícím statut dobrovolníka v České republice.
V tomto zákoně jsou uvedeny náležitosti smluv mezi vysílající organizací a dobrovolníkem a  mezi vysílající organizací a přijímající organizací. Dále jsou zde uvedeny možné oblasti dobrovolnické služby a její časové ohraničení apod. Přikládáme i informaci k poslední novele zákona s ohledem na novelu občanského zákoníku.

Během uplynulých let se díky tomuto zákonu stala dobrovolnická služba známou a uznávanou. Zákon zavádí v Evropě obvyklé pojmy jako vysílající a přijímající organizace. Akreditované organizace mají metodiky, jak jsou dobrovolníci vybíráni a připravováni na svoji činnost, zda a jaká rizika jejich činnost může představovat a jak jsou proti těmto rizikům chráněni.

 

 

Výhody pro dobrovolníky v akreditované organizaci

  • Dobrovolník v akreditované organizaci má smluvně zaručené postavení, je pojištěn proti škodám na zdraví a na majetku.
  • Dobrovolníkovi v případě, že jeho činnost přesáhne více jak 20 hodin v kalendářním týdnu, může být státem hrazeno pojistné veřejného zdravotního pojištění po dobu výkonu služby, dále mu může organizace hradit důchodové pojištění stanovené z minimálního vyměřovacího základu.
  • Dobrovolník má nárok na poskytnutí kvalitní přípravy k výkonu dobrovolnické činnosti, může absolvovat školení a být odborně veden koordinátorem dobrovolníků nebo jím pověřenou kontaktní osobou v místě výkonu dobrovolnické služby.
  • Dobrovolník má nárok na poskytnutí pracovních prostředků a ochranných pomůcek.
  • Vysílající organizace může dobrovolníkovi hradit cestovní výdaje, ubytování, stravu.
  • Součástí každého akreditovaného dobrovolnického programu by měla být i pravidelná supervize. 

 

Výhody akreditovaných organizací

  • Akreditované organizace mohou žádat Ministerstvo vnitra o státní dotaci na pojištění dobrovolníků a na část nákladů spojených s evidencí dobrovolníků, přípravou a výkonem dobrovolnické služby.
  • Organizace, ve kterých vykonávají činnost dobrovolníci vyslaní akreditovanou vysílající organizací podle zákona o dobrovolnické službě, mohou uplatnit hodnotu činnosti těchto dobrovolníků v rámci vlastního podílu (dofinancování) na nákladech projektu, na které žádají o státní dotace u vybraných ústředních orgánů.
  • Akreditované organizace mohou snáze vytvořit podmínky pro dobrovolnickou činnost nezaměstnaných evidovaných u úřadu práce.
  • Akreditované organizace mohou snáze získávat dobrovolníky, kteří dávají přednost vyššímu stupni právní ochrany a předem stanoveným pravidlům. Akreditace je určitou známkou kvality.

 

Přehled akreditovaných organizací naleznete zde.

 
První akreditace udělilo oddělení dobrovolnické služby odboru prevence kriminality MV ČR v červnu 2003. Do roku 2009 bylo uděleno celkem 336 akreditací pro dobrovolnické programy, jejichž činnost zahrnuje celé území republiky i zahraničí. Některé organizace mají akreditováno i více dobrovolnických programů současně. Akreditovanými organizacemi projde každoročně přibližně 10 000 dobrovolníků.

Po diskuzích zástupců dobrovolnických center se zástupci MPSV, kteří u pracovníků sociálních služeb sledují především jejich profesionalitu a vzdělávání, se podařilo prosadit dvě formy zapojení dobrovolníků do sociálních služeb. Zde máte k dispozici jak stanovisko MPSV, tak komentář HESTIA - NDC k zařazování dobrovolníků do sociálních služeb.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR, které má v gesci aplikaci tohoto zákona.