Staňte se profesionálem v práci s dobrovolníky!

Organizujeme vzdělávací kurzy pro koordinátory dobrovolníků a pracovníky v pomáhajících profesích.

Kurzy managementu dobrovolnictví jsou kvalitním podkladem pro absolvování zkoušky „Koordinátor dobrovolníků“. Při úspěšném absolvování této zkoušky získá účastník osvědčení o získání profesní kvalifikace. Koordinátor dobrovolníků je od podzimu 2014 uznanou profesí, více informací zde.

 

Management dobrovolnictví I

Kurz je akreditován u Ministerstva práce a sociálních věcí jako součást celoživotního vzdělávání pracovníků sociálních služeb. Výstupem je osvědčení pro potřeby individuálních vzdělávacích plánů.

Pro koho je určen? Pro všechny zájemce o základní informace o managementu dobrovolnictví a pro začínající koordinátory dobrovolníků v organizacích.

Cíle kurzu

 • seznámení s principy dobrovolnictví, s dosavadními zkušenostmi i bariérami dobrovolnictví v ČR
 • s metodikou získávání, přípravy i evidence dobrovolníků
 • s přípravou koordinátora dobrovolníků na jeho roli v organizaci
 • se zákonem o dobrovolnické službě i se začleněním dobrovolníků do sociálních služeb.
 • účastníci si na kurzu vytvoří základy projektu dobrovolnictví ve vlastní organizaci

Časový plán: 3 denní výjezdový v délce 24 hodin pro 15 – 20 účastníků

Cena kurzu: bude upřesněna, cca do 6000,- Kč včetně ubytování

Nejbližší termín: zjara 2018 - sledujte naše zprávy a facebook

Více informací či u lektora PhDr. Jiřího Tošnera na jiri.tosner@hest.cz


Management dobrovolnictví II

Kurz je akreditován u Ministerstva práce a sociálních věcí jako součást celoživotního vzdělávání pracovníků sociálních služeb. Výstupem je osvědčení pro potřeby individuálních vzdělávacích plánů.

Pro koho je určen? Kurz je určen pro koordinátory dobrovolníků a další zájemce, kteří ovládají základní informace o managementu dobrovolnictví a mají praxi ve vedení dobrovolníků.

Cíle kurzu

 • hlouběji se zaměřit na podíl osobní a profesní role koordinátora dobrovolníků a rizika práce v pomáhajících profesích
 • rozbor konkrétních témat souvisejících s jednotlivými dobrovolnickými programy (práce s dobrovolníky, syndrom vyhoření, supervize a evaluace, sebepoznávání)
 • účastníci si zpracují osnovy dobrovolnického programu, resp. projektu supervize či evaluace dobrovolnického programu

Forma kurzu: kurz probíhá formou prezentací, zážitkových a supervizních technik

Časový plán: 3 denní výjezdový v délce 24 hodin pro max. 15 účastníků.

Cena kurzu: bude upřesněna, cca 6000,- Kč včetně ubytování

Nejbližší termín: bude zveřejněn, sledujte naše stránky a facebook

Více informací a přihlášku si vyžádejte u lektora PhDr. Jiřího Tošnera na jiri.tosner@hest.cz


Úvod do supervize v pomáhajících profesích

Kurz je akreditován u Ministerstva práce a sociálních věcí jako součást celoživotního vzdělávání pracovníků sociálních služeb. Výstupem je osvědčení pro potřeby individuálních vzdělávacích plánů.

Pro koho je určen? Pro sociální pracovníky, koordinátory dobrovolníků, pracovníky v sociálních službách, zdravotnické, pedagogické a další pracovníky i pro zástupce managementu poskytovatele. Kurz je současně úvodním modulem výcviku supervizora.

Cíle kurzu
 • představení principů supervize v pomáhajících profesích
 • účastníci se seznámí se základními metodami supervize
 • účastníci se naučí pracovat s analýzou profesních potřeb a definovat vhodná témata pro supervizi. 

Forma kurzu: Součástí kurzu jsou zážitkové a supervizní techniky, ale kurz nenahrazuje výcvik supervizora. 

Časový plán: 30 hodin pro 10 – 15 účastníků se skládá ze dvou dvoudenních setkání s min. 4 týdenní přestávkou.

Cena kurzu: 7.400 Kč, zahrnuje 2x nocleh, celodenní stravu a občerstvení během dne, studijní materiály.

Nejbližší termín: bude zveřejněn, sledujte naše stránky a facebook

Více informací a přihlášku si vyžádejte u lektora PhDr. Jiřího Tošnera jiri.tosner@hest.cz


Supervize v pomáhajících profesích I

Pro koho je určen? Pro sociální pracovníky, pracovníky klíčových profesí a další odborné pracovníky, zástupce vedení poskytovatele, či pracovníky obdobných pomáhajících profesí.

Cíl kurzu: Vybavit účastníky kompetencemi potřebnými pro návrh a implementaci systému supervize do organizace, včetně vlastní zkušenosti s praktickou realizací supervize na kurzu jak v roli supervidovaného, tak v roli cvičícího se supervizora pracujícího pod vedením.

Forma kurzu: Kurz je zaměřen na vzdělávací, sebepoznávací i zážitkové interaktivní metody a techniky supervize. Výstupem kurzu je zpracování portfolia vzdělávacích a supervizních potřeb pro sebe, či pro vybranou organizaci. Kurz vede dvojice lektorů.

Časový plán: Kurz o celkové délce 150 hodin pro 10 – 12 účastníků obsahuje prezenční část, kterou tvoří obvykle 6 x 2,5 denní výjezdová soustředění v rozmezí cca 10 - 12 měsíců v rozsahu 130 hodin. Distanční část kurzu tvoří 20 hodin individuální práce účastníka na portfoliu, včetně setkávání se v intervizních skupinkách složených z účastníků kurzu, toto vše v průběhu prezenční části kurzu.

Cena kurzu:  29.000,- na osobu, možno rozdělit na splátky (obsahuje nájmy seminární místnosti, nápoje přes den, náklady lektorů, výukové materiály), při čemž cestovné, stravné a ubytování je na účastnících.

Vstupní podmínky pro zařazení do kurzu: schopnost sebereflexe v rámci své profesní role a s ní souvisejících vzdělávacích potřeb a základní znalosti o supervizi a jejím využití v praxi.

Nové termíny kurzu budou brzy vypsány.


Supervize v pomáhajících profesích II

Pro koho je určen? Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky klíčových profesí a další odborné pracovníky, zástupce vedení poskytovatele, či pracovníky obdobných pomáhajících profesí.

Tento kurz jako nástavbový a prohlubující, navazuje na 150 hodinový kurz „Supervize v pomáhajících profesích I“. Jako první část celého cyklu je doporučen akreditovaný 30 hodinový kurz “Úvod do supervize v pomáhajících profesích“.

Cíl kurzu: prohloubit a upevnit teoretické i praktické znalosti a dovednosti účastníků potřebné pro realizaci supervize, včetně jejich supervizní podpory v roli supervizora či konzultanta dobré praxe v oboru supervize.

Forma kurzu: kromě zážitkových a interaktivních metod supervize je kurz zaměřen také na sebereflexi vlastního komunikačního stylu, na prezentaci výstupů intervize ve skupinkách, včetně videozáznamu supervize a diskuze k němu, či na prezentaci výstupů vlastní supervize v organizaci. Kurz vede dvojice lektorů

Časový plán: Kurz v celkové délce 200 hodin pro 10 – 12 účastníků obsahuje prezenční část tvořící 6 x 2,5 denní výjezdová soustředění, vše v rozmezí cca 10 - 12 měsíců v celkovém rozsahu 120 hodin. Distanční část kurzu tvoří 40 hodin vlastní realizace supervize, dále 40 hodin supervize vlastní supervize, včetně další práce na portfoliu, případně příprava a nastartování supervize, resp. intervize ve zvolené organizaci, to vše v průběhu mezi setkáními prezenční části kurzu.

Cena kurzu: cca 32.000,- na osobu, možno rozdělit na splátky (obsahuje nájmy seminární místnosti, nápoje přes den, náklady lektorů, výukové materiály), při čemž cestovné, stravné a ubytování je na účastnících.

Tento celek čítající 380 hodin by měl být základem pro naplnění podmínek připravované české legislativní úpravy profese supervizora. V praxi to znamená, že pokud se zapojíte do našich kurzů, budete mít za cca 2 roky téměř všechno za sebou, i když není vyloučeno, že bude třeba ještě něco někde přidat dle postupu legislativního procesu.

Nové termíny kurzu budou brzy vypsány.


Supervize pro koordinátory dobrovolníků

Nabízíme vám pravidelná setkání nad nejrůznějšími tématy práce s dobrovolníky určená koordinátorům dobrovolníků.

Hlavním cílem supervize v pomáhajících profesích je kvalita péče o klienty. Supervize umožňuje podívat se na svou práci z různých úhlů pohledu – z pohledu klientů a péče o ně, z pohledu poslání organizace i z pohledu pracovníka a jeho role v organizaci. Smyslem supervize pro koordinátory dobrovolníků je umožnit navzájem se setkávat a předávat si zkušenosti z práce s dobrovolníky, ujasnit si svoji roli koordinátora dobrovolníků, její místo v rámci organizace a zabývat se aktuálními tématy, potížemi a problémy, které se při práci s dobrovolníky, klienty nebo kolegy mohou objevit.

Supervize je kontinuální proces, její efekt se projeví, pokud probíhá pravidelně ve stejném prostředí a v prostředí menší skupiny (cca 12 osob).

Cyklus v délce jednoho roku proběhne v těchto termínech:
22. září, 20. října, 24. listopadu, 15. prosince 2017, 26. ledna, 23. února, 30. března, 27. dubna, 25. května a 22. června 2018

Supervize probíhají od 10:00 do 13:30 hod. v Praze 1, palác YMCA, Na poříčí 12.

Cena jednoho supervizního cyklu je 5.300 Kč (včetně DPH).

Více informací a motiovační si vyžádejte u lektorky Kláry Ježkové klara.jezkova@hest.cz nebo si jej stahněte


Pro podrobné informace a přihlášky neváhejte kontaktovat PhDr. Jiřího Tošnera

E-mail: jiri.tosner@hest.cz
Telefon: 224 872 075